ZELFHULP OSTEOGENESIS IMPERFECTA vzw

De Winnaar van de ballonwedstrijd 2017


Martijn Dillen heeft de waardebon van 50€ gewonnen ! Zijn ballon met kaartje is in Ham gevonden en teruggestuurd door Lieve Geukens.

REGLEMENT BALLONWEDSTRIJD


REGLEMENT BALLONWEDSTRIJD

Artikel 1 – Organisator
Zelfhulp Osteogenesis
Imperfecta VZW
B-3440 Budingen
p/a Lien Roose, voorzitser

Artikel 2 - Deelname-voorwaarden
• Alle natuurlijke personen (leeftijd onbepaald) kunnen deelnemen aan de wedstrijd tot uitputting van de voorraad deelnemingsformulieren, ballonnen en/of heliumgas.
• Onvolledige of onleesbare deelnameformulieren worden geweigerd.
• Eenzelfde natuurlijke persoon mag slechts één keer deelnemen.
• Deelname aan de wedstrijd is gratis.
• Deelname houdt in dat deelnemer de door de organisator ter beschikking gestelde ballon samen met het deelnemingsformulier verbonden aan deze wedstrijd vanop de wedstrijd-locatie oplaat.
• Door deelname geven de deelnemer en zijn wettelijke vertegenwoordigers toestemming om de naam en woonplaats van de deelnemer op te nemen in de lijst met uitslagen die gepubliceerd zal worden op de website van ZOI (zie artikel 7)

Artikel 3 – Tijdstip en plaats van de wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd kan enkel op 6 mei 2017, vanaf 14u in het

NWGK vzw - Vakantiehuis Fabiola
Weldoenerslaan 5
3630 Maasmechelen


De organisator heeft het recht
• de plaats van de wedstrijd op eender welk moment en zonder aankondiging vooraf te wijzigen naar eender welke andere locatie in de buurt van het Provinciaal recreatiedomein in Wachtebeke
• om op elk van de aangekondigde dagen de wedstrijd niet door te laten gaan zonder dat opgave van redenen nodig is.
• om op elk van de aangekondigde dagen de wedstrijd om eender welke reden vervroegd stop te zetten (bijvoorbeeld wegens uitputting van de voorraad deelnemingsformulieren, ballonnen en/of heliumgas)

Artikel 4 – Te winnen prijs
De winnaar van de wedstrijd ontvangt waardebon twv 50€
De prijs is niet inruil baar in geld.

Artikel 5 - Looptijd van de wedstrijd
De deelnemingsformulieren die in de lucht worden gelaten aan de ballonnen moeten ten laatste op 30 juni 2017  teruggestuurd en per post bezorgd zijn naar Marleen Hendrickx Winkelomseheide 198, 2440 Geel. De organisator dateert hiertoe elk teruggestuurd deelnemingsformulier bij ontvangst ervan. Kaarten die binnenkomen na 30 juni 2017 , komen niet meer in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6 - Toekenning van de prijs
De deelnemer waarvan het deelnemingsformulier bevestigd aan de ballon het verst terecht is gekomen, wint de prijs.
De berekening gebeurt met behulp van Google Maps/afstand meten en altijd van de plaats van vertrek van de ballon tot het adres van de terug zender.
In geval van ex aequo zal de winnaar door lottrekking bepaald worden door de organisator.

Artikel 7 - Bekendmaking uitslag
De uitslag van de wedstrijd zal bekend gemaakt worden uiterlijk op 30 juli 2017 op de website van ZOI en zal volgende gegevens bevatten: naam en woonplaats van de deelnemer en woonplaats van de terug zender. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail of brief.

Artikel 8 - Betwistingen
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Deelnemers die op welke wijze ook de wedstrijd vervalsen, een inbreuk plegen op het wedstrijdreglement of pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van de wedstrijd uitgesloten. Hun deelname geldt als niet bestaande.
Tegen de beslissingen van de organisator is geen beroep mogelijk. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Artikel 9 - Schade
Na overdracht van de ballon is de organisator niet langer verantwoordelijk voor de ballon. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door of vanwege door deelnemers opgelaten ballonnen.  

Artikel 10 - Aanvaarding van het reglement
Door deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig wedstrijdreglement.
De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het wedstrijdreglement met betrekking tot het wijzigen van de wedstrijd, het verlengen of annuleren in geval van overmacht of in geval van organisatorische redenen. Discussie, telefonisch contact of correspondentie over het reglement is uitgesloten.
Zelfhulp Osteogenesis Imperfecta vzw - 2013