ZELFHULP OSTEOGENESIS IMPERFECTA vzw

OI - Benamingen


De volgende benamingen voor osteogenesis imperfecta zijn ook in gebruik.

Adair-Dighton disease (syndrome) – Aplasia periostalis – Blegvad Haxthausen syndrome – Blue sclera syndrome – Blue sclerotics and brittle bones – Blue scleras and fragilitas ossium – Brittle bones and blue sclerae – Dark sclerotics and fragilitas ossium – Dysplasie périostale – Dystrophie périostale – Eddowes disease (syndrome) – Ekman syndrome – Ekman-Lobstein syndrome – Fetal rickets – Fragile bones – Fragilitas vitrea ossium – Hereditary fibrous osteodysplasia – Hereditary hypoplasia of the mesenchyme – Lobstein's disease – Molities ossium – Osseous fragility – Osteogenesis Imperfecta congenita (Vrolik) – Osteogenesis Imperfecta tarda – Osteomyopathia – Osteoporosis foetalis – Osteopsathyrosis ideopathica (Lobstein) – Osteopsathyrosis foetalis – Osteitis parenchymatosa chronica – Spurway-Eddowes syndrome – Van der Hoeve - De Kleyn syndrome – Vrolik disease
Zelfhulp Osteogenesis Imperfecta vzw - 2013